השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אפשרויות משלוח לבחירה בקופה

 • משלוח רגיל

תקנון הגרלה

  תקנון הגרלת שרשראות סולאריות

די.אר.אס סולאר מפעילת אתר סולאר מרקט תערוך הגרלה בעמוד הפייסבוק שלה (https://www.facebook.com/Solarmarket.co.il), של המוצר "רביעיית - סרט סולארי 100 לדים אורך 10 מטר".

ההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה, ועל המשתתף בהגרלה לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה. כל משתתף ייחשב כמי שקרא והסכים לתנאיו של תקנון זה מעצם השתתפותו בהגרלה.  

 • "תקופת ההגרלה": תקופת ההגרלה תחל בתאריך 02/11/2017 בשעה 12:00 ותסתיים בתאריך 09/11/2017 בשעה 12:00. למען הסר ספק יובהר כי עורכת ההגרלה רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת ההגרלה ו/או לבטלה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 • עורכת הההגרלה: - די.אר.אס סולאר מפעילת אתר סולאר מרקט.
 • "משתתף": כל אדם שמלאו 13 שנים ביום השתתפותו במבצע, שהנו אזרח ישראל ויש לו מעל 30 חברים בפרופיל שלו בפייסבוק, אשר ביצע את הפעולות המפורטות בעמוד הפייסבוק של עורכת ההגרלה שפרטיו לעיל ועמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה.

 • "הפרס": רביעיית - סרט סולארי 100 לדים אורך 10 מטר, כולל עלות המשלוח.

 • "זוכה": משתתף שהוגרל מתוך הרשימה. ההגרלה תבוצע באמצעות הוצאת פתקים ועליהם מספרים, כאשר שמות המשתתפים ממוספרים בקובץ אקסל.

 • "המפקח על ההגרלה: עו"ד נירית שושן
 • ההשתתפות בהגרלה כרוכה בקיומו של חשבון תקף של המשתתף, באתר Facebook.com (להלן: "פייסבוק"). יש באפשרות מי שאינו מחזיק בחשבון פייסבוק תקף, להרשם בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים בעמוד הפייסבוק של עורכת ההגרלה ובכפוף לתנאי השימוש הנהוגים בו. יובהר, כי רישום לפייסבוק והשימוש בו הינו באחריותו של המשתתף בלבד ועורכת ההגרלה לא תישא בכל אחריות בקשר עם הרישום והשימוש של לפייסבוק. עוד יובהר, כי ההגרלה אינה נערכת בתמיכה ו/או בחסות פייסבוק ואין לפייסבוק כל קשר להגרלה.

 • הודעה בדבר זכייה בפרס תפורסם בעמוד הפייסבוק של עורכת ההגרלה סולארמרקט בתוך 72 שעות ממועד סיום ההגרלה, על פי חשבון הפייסבוק של המשתתף.
 • על המשתתף אשר יקבל הודעה על זכיה בהגרלה לאשר את קבלתה בתוך - 7 ימים ממועד שליחתה באמצעות שליחת הודעה אישית לעמוד. למען הסר ספק יובהר כי משתתף שיקבל הודעת זכיה ולא יאשר את קבלת ההודעה יאבד את זכאותו לפרס ובמקרה כזה יבחר זוכה אחר.
 • לאחר וידוא פרטי המשתתף הזוכה, תודיע עורכת ההגרלה לזוכה על אופן מסירת הפרס באמצעות מערכת ההודעות של פייסבוק.
 • לשם קבלת הפרס, יידרש המשתתף הזוכה לאמת את הפרטים שמסר (ע"י הצגת תעודה מזהה), וכן לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס.  
 • עורכת ההגרלה תהא רשאית לפרסם את שמותיהם ותמונתיהם של המשתתף שזכה בפרס.
 • ההגרלה אינה פתוחה לעובדי די. אר. אס סולאר ולבני משפחותיהם.

   כללי-

 • ההשתתפות בהגרלה היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בהגרלה בגין ו/או בקשר להשתתפותם בהגרלה.
 • המשתתפים יישאו באחריות המלאה בגין כל תוכן אשר יעלו לעמוד הפייסבוק של ההגרלה, לרבות הודעת סטטוס או פרסומים (POSTS). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייבים המשתתפים שלא להעלות לעמוד הפיסבוק של ההגרלה כל תוכן אשר יכלול תכנים בעלי אופי מיני בוטה ו/או בלתי מוסרי, לרבות קללות, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, תכנים מאיימים, גזעניים, מעליבים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, עולים כדי הסתה, מהווים עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, פוגעים בצנעת הפרט, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים המפרים זכויות צד שלישי, לרבות זכויות קניין רוחני, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של חוקי מדינת ישראל, תכנים העלולים לפגוע באופן ישיר ו/או עקיף בגולשים אחרים ותכנים הכוללים דימויים שליליים ו/או מכפישים את עורכת ההגרלה או מוצריה ("תכנים אסורים"). עורכת ההגרלה תהא רשאית למנוע השתתפותו של כל מי אשר העלה לעמוד ההגרלה תכנים אסורים כאמור ו/או לא למסור לו את הפרס, היה וזכה בו ולא תהיה למשתתף זה כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה מרקט ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 • עורכת ההגרלה אינה אחראית לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט שלה ו/או של המשתתפים, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד´ אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בהגרלה. כל משתתף בהגרלה מתחייב לפעול על פי תקנון זה ובהתאם להוראות כל דין בכל הנוגע להגנה על זכויות יוצרים, איסור לשון הרע, הגנה על הפרטיות וכל היבט חוקי אחר שיכול להיות קשור להשתתפות בהגרלה. תמונות בעלות אופי מיני ו/או אלים ו/או העלולות לפגוע בפרטיותו ו/או בשמו הטוב של אדם ייחשבו כפסולות מראש.
 • משתתף שנרשם להגרלה עושה זאת על אחריותו הבלעדית. כל משתתף מתחייב לשפות את די.אר.אס סולאר או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) שייגרמו כתוצאה מתביעות של צדדים שלישיים כלפיה שעילתן במעשה ו/או מחדל אסורים מצד המשתתף ו/או בכלל.
 • הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר ההגרלה.
 • עורכת ההגרלה תהא רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. כל שינוי יחייב מרגע פרסומו.
 • עורכת ההגרלה תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת ההגרלה, או לבטלה לחלוטין. הודעה על כל שינוי בהגרלה תפורסם בעמוד הפייסבוק שבו נערכת ההגרלה.
 • הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד די.אר.אס סולאר, בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בהגרלה היא שנה ממועד סיום הגרלה.
 • המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי ההגרלה כמפורט בתקנון.
 • האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.


בכבוד רב,

די.אר.אס סולאר מפעילת אתר סולאר מרקט